سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مایسا گرگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست
حسین وارسته مرادی – گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیطزیست، دانشگاه علوم کشاورزی و مناب
حمیدرضا رضایی – گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیطزیست، دانشگاه علوم کشاورزی و مناب

چکیده:

در این پژوهش، رابطه فراوانی گونه های پرندگان با متغیرهای محیط زیستی در عرصه-های جنگلی طبیعی، دست کاشت سرو و دست کاشت کاج بررسی شد. پرندگان و متغیرهای محیط زیستی از طریق روش نمونه برداری مسافتی به فواصل شعاعی ۲۵ و ۵ متر از هر یک از ۹۰ نقطه نمونه برداری (۳۰ نقطه در جنگل طبیعی، ۳۰ نقطه در جنگل دست کاشت سرو و ۳۰ نقطه در جنگل دست کاشت کاج) بررسی شدند. محور اول آنالیز تطبیقی متعارف دو گروه اصلی از پرندگان را از هم جدا نمود. گروه اول، شامل گونه های کمرکلی جنگلی، دارکوب خال دار بزرگ، دارکوب خال دار کوچک، چرخ ریسک پس سرسفید، چرخ ریسک دم دراز، سهره جنگلی، سسک، توکای سیاه همبستگی مثبت با تعداد درختان با ارتفاع بیشتر از ۲۰ متر، تعداد درختان با قطر برابر سینه بیشتر از ۵۰ سانتی متر، عمق لاشبرگ، درصد پوشش سنگی، درصد تاج پوشش در جنگل طبیعی نشان دادند. گروه دوم، گونه های الیکایی، چرخ ریسک سرآبی، چرخ ریسک بزرگ، سینه سرخ، مگس گیر سینه سرخ همبستگی مثبت با دما و رطوبت هوا، درصد پوشش علفی، تعداد درختان با ارتفاع کمتر از ۱۰ متر و ۱۰ تا ۲۰ متر، تعداد درختان با قطر برابر سینه کمتر از ۲۰ سانتی متر و بین ۲۰ تا ۵۰ سانتی متر، ارتفاع، قطر برابر سینه و درجه پوسیدگی درختان خشک سر پا و افتاده در جنگل های دست کاشت کاج و سرو داشتند. این مطالعه اهمیت متغیرهای محیط زیستی را در حفظ گونه های پرندگان در جنگل های طبیعی و دست کاشت نشان می دهد.