سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین همایش ملی فرهنگی گردشگری خلیج همیشه فارس

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

فیصل اسلامی دولابی – کارشناس ارشد پژوهش اجتماعی
محمد تقی شیخی – دکترا جامعه شناسی_درجه علمی:استاد

چکیده:

بی تردید صنعت گردشگری مسالمت آمیز جنبش بشر است،که در رشد و توسعه دانش،فرهنگ و اقتصاد جوامع اثر مستقیمی دارد و می تواند به عنوان موثر ترین عامل در ایجاد تفاهم میان ملل و استوار ساختن مبانی صلح جهانی،نقش اساسی ایفا کند و به عنوان یکی پدیده ترین در مبادلات بین المللی بکار میرود.صنعت گردشگری از دیدگاه اقتصاد دانان،یکی از سریعترین راه های بازگشت سرمایه بوده و بالاترین ضریب انباشت سرمایه بوده و بالاترین ضریب انباشت سرمایه را دارد،همچنین رشد گردشگری مزایایی از جمله توسعه اقتصادی که شامل بهبود اشتغال و بستر های اجتماعی مناسب برای جامعه است به همراه دارد.جزیره قشم به عنوان یکی از مناطقی که از ظرفیت های لازم برای توسعه گردشگری در منطقه خلیج همیشه فارس برخوردار است،شناخته شده است.که با توجه به اهمیت فوق دست یافت.در این تحقیق ابتدا از روش اسنادی و مطالعه کتابخانه ای و سپس از روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات می پردازیم.هدف اصلی در این تحقیق شناسایی موانع و مشکلات توسعه گردشگری در جزیره قشم می باشد که با بررسی ادبیات تحقیق،تحقیقات قبلی و با استفاده از دیدگاه ساختار گرای پارسنز،نظریات کنش متقابل نمادین مربوط به کولی و همچنین نظریه مبادله هومنز و نظریه نمایشی گافمن به فرضیات تحقیق دست می یابم.با شناسایی متغیر های مستقل و جمع آوری اطلاعات در مورد این متغیر ها از طریق پرسشنامه و با استفاده از نرم افزار spss به تحلیل این داده ها پرداخته می شود و به تحلیل استنباطی با آماره های مانند ضریب همیشگی پیرسون،رگرسیون چند متغیره و تحلیل میر به تجزیه و تحلیل فرضیات می پردازیم.در این تحقیق متغیر وابسته توسعه گردشگری که از طریق میزان رضایت گردشگران از بخشهای مربوط به گردشگری سنجیده می سنجیم و تاثیر عواملی از جمله:انواع جذابیتهای گردشگری،احساس امنیت،تبلیغات،وضعیت حمل و نقل و اماکن اقامتی خدماتی بر متغیر وابسته مورد بررسی قرار می گیرد.