سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهزه آواز – کارشناس ارشد علوم اجتماعی- دانشگاه الزهراء
میقات حبیبیان – عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- دانشگاه صنعتی امیرکبی

چکیده:

در این مقاله، تاثیر اخلاق ترافیک شهروندی به تفکیک جنسیت بر میزان تخلفات رانندگی شهروندان تهرانی، از دیدگاه جامع هشناسی مدل شده است. ساختن مدل در این مطالعه از طریق پرسشنامه و براساس نظرسنجی از ۲۱۵ نفر از افرادی که برای اخذ برگه تخلفات وسیل هنقلیه خود به مراکز پلیس+ ۱۰ شهر تهران مراجعه کرده بودند، صورت گرفته است. در این مطالعه اخلاق ترافیک شهروندی به عنوان میزان تعهد و پایبندی رانندگان به قوانین راهنمایی و رانندگی تعریف شده است که شامل دو بعد اجتماعی و فرهنگی م یباشد. آنومی اجتماعی، سرمایه اجتماعی و تعهدات اجتماعی به عنوان شاخ صهای بعد اجتماع ی، الگوپذیری، تاثیر رسان ههای جمعی و پایگاه فرهنگی- اجتماعی افراد به عنوان شاخ صهای بعد فرهنگی در نظر گرفته شده است. شاخص خوبی برازش مدل نشان م یدهد که متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق به عنوان بخشی از متغیرهای مربوط به عامل انسانی، در بین مردان تنها ۳۹ درصد و در بین زنان ۶۰ درصد در بروز تخلفات رانندگی نقش دارند. نتایج بدست آمده در این مقاله نشان م یدهد که عواملی همچون تحصیلات از عوامل زمین های، مولف ه عدم اگاهی از شاخص سرمایه اجتماعی در بعد اجتماعی، مولفه تاثیر گرو ههای اولیه از شاخص الگوپذیری و تاثیر رسان هها در بعد فرهنگی در بین زنان و مولفه تعهد فردی از شاخص تعهد اجتماعی، اعتماد رابط های (عمومی) و اعتماد انضمامی (فردی) از شاخص سرمایه اجتماعی و مولفه ناکار آمدی قوانین از شاخص آنومی اجتماعی در بین مردان و همچنین پایگاه فرهنگی- اجتماعی در هر دو گروه رابطه معناداری با میزانتخلفات رانندگی در شهر تهران دارند