سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

حیدر لطفی – عضو هئیت علمی و مدیر گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
محبوبه محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد – برنامه ریزی توریسم

چکیده:

گردشگری و اقتصاد گردشگری در عصر حاضر، در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است، افزون بر این بسیاری از برنامهریزان و سیاستگذاران توسعه نیز از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعهی پایدار یاد می کنند . در واقع ماهیت صنعت گردشگری ایجاد اشتغال و درآمد، متنوعسازی اقتصاد، مشارکت اجتماعی و استفادهی بهینه از منابع محلی است. گردش- گری روستایی نیز بخش مهمی از این صنعت به شمار میآید که میتواند با برنامهریزی اصولی و مناسب و شناسایی موانع و راهکارها، نقش مؤثری در توسعهی مناطق روستایی و به تبع آن توسعهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملتها بر عهده داشته باشد. زندگی مردم در مناطق مسکونی روستایی به ویژه در کشورهای در حال توسعه با مشکلات عمدهای نظیر مهاجرت به شهرها، بیکاری، کاهش باروری و حاصلخیزی زمینهای کشاورزی و فقدان زیربناهای لازم برای تفریح و خدمات روبهرو است. این قبیل معضلات، لزوم و ضرورت توجه هر چه بیشتر به گردشگری روستایی را آشکار میسازد. بدین منظور مطالعه حاضر به بررسی جاذبهها و توانمندیهای منطقهی رامه واقع در شمالشرقی شهرستان گرمسار، استان سمنان که دارای ویژگیهای اقلیمی، تاریخی و فرهنگی مساعد است، می پردازد . هدف از این مطالعه، دستیابی به یک طرح و الگوی جامع در چهارچوب عملی و اجرایی از طریق مطالعه و تحلیل قابلیتهای زیستمحیطی منطقه، شناسایی نیازها، ظرفیتها و توانمندیهای محلی است. روش پژوهش تحلیلی– توصیفی شامل تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات، تحلیل دادههای ثانویه و گزارشهای سازمانی است. بر اساس یافتههای پژوهش، منطقهی رامه دارای قابلیتها و جاذبه های طبیعی و تاریخی فراوانی در جهت توسعهی گردشگری میباشد، اما در کنار این مزیتها دارای کاستیها و موانعی نیز هست. در این مطالعه سعی شده است ضمن بررسی موانع موجود، پیشنهادات کارساز و راهگشایی در جهت رفع آنها ارائه گردد تا با توجه به توانمندیهای بالای روستا در بخش منابع و جاذبههای گردشگری طبیعی و فرهنگی، مسئولان امر و برنامهریزان توسعهی روستا، چشمانداز آتی آن را در گرو بالندگی صنعت گردشگری جستجو نمایند.