سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کوروش جواهرده – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان
محمد نقاش نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان
حامد علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه کاشان

چکیده:

حل عددی جابجایی ترکیبی در یک حفره مربعی حاوی نانوذرات معلق مس در سیال پایهآب با دیوارههای متحرک و چشمه حرارتی شار ثابت بررسی شده است. دیوارههای قائم بطور یکنواخت و باسرعت یکسان حرکت میکنند. چشمهی حرارتی شار ثابت در مرکز دیواره پایینی قرار دارد و دیواره پایینی به جز محل قرارگیری چشمه حرارتی عایق است. سایر دیوارهها دما ثابت هستند. سه حالت مختلف با توجه به جهت حرکت دیوارههای متحرک در نظر گرفته شده است مطالعه برای تغییراتRi از۰/۰۱تا ۱۰۰ و به ازای کسر حجمی نانوذرات از ۰ تا ۰/۲ انجام شده است. نتایج به صورت خطوط جریان، خطوط همدما و تغییرات عدد ناسلت متوسط سطح چشمه حرارتی ارائه شده است. مشاهدات حاکی از آن است که در ریچاردسونهای پایینتر به دلیل اینکه جابجایی اجباری غالب است، انتقال حرارت بهتری حاصل میشود. در حالتی که جهت حرکت دیوارهها مخالف یکدیگر است بیشترین انتقال حرارت حاصل میشود. همچنین اثر افزایش کسر حجمی نانوذرات بررسی شده است.