سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا صمیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اراک
حمیدرضا صبا – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مصطفی یوسفی راد – دانشگاه پیام نوراراک

چکیده:

دراین مقاله به برررسی جابجایی افقی و عمودی ناشی از زلزله درمرکز سدهای خاکی پرداخته شده است که درآن با تغییر عوامل مختلف مثل نوع خاک و نوع زلزله به بررسی این امر اقدام شده است نرم افزار مورد استفاده نرم افزار Ansys ورژن ۱۲ می باشد که یکی از نرم افزارهای قدرتمند اجزای محدود است دراینم قاله سعی شده با مدلسازی دقیق و درنظر گرفتن ابعاد بهینه و اجرایی و شرایط مرزی مناسب تحلیل دینامیکی و لحاظ کردن اثرات اب پشت سد دقت محاسبات هرچه بیشتر افزایش یابد براساس نتایج ملاحظه می شود میانگین جابجایی افقی از جابجایی قائم بیشتر است و زلزله KT بیشترین میزان جابجایی افقی و قائم را ایجاد نموده است.