سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهلول علیجانی – استاد گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت معلم
پیمان محمودی – دانشجوی دکترای اقلیم شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان و کارشناس مرکز
علی پناهی – کارشناس ارشد هواشناسی- مرکز تحقیقات هواشناس کاربردی استان کردستان

چکیده:

تغییر آب و هوا یکی از چالش های برجسته سده جاری است. در این میان تغییرات دما به عنوان پایه ای ترین عنصر آب و هوائی هر ناحیه از اهمیت ویژه ائی برخوردار است. در این مطالعه فرضیه جابجائی هسته های زمانی و مکانی موج های هوای سرد در قالب پائین ترین دماهای ماهانه برای ناحیه کوهستانی غرب و شمال غرب ایران بررسی می شود در جهت دستیابی به این هدف، داده های مربوط به پائین ترین دماهای ثبت شده ماه های نوامبر تا می برای یک دوره ۳۰ ساله ۲۰۰۵-۱۹۷۶ برای ۱۱ ایستگاه منتخب از سازمان هواشناسی کشور اخذ گردید سپس با انتخاب موج های شاخص سرماهای سالانه که بر پایه معیارهائی همچون حداقل چهار ایستگاه در قالب یک گروه دارای پائین ترین دماهای حداقل و همچنین دو روز فاصله میان موج انتخاب شده با گروه ایستگاه های قبل استوار بود ، جابجائی های زمانی و مکانی موج های سرما و روند های آنها بررسی شد.نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که یک جابجایی در هسته های مکانی موج های شاخص سرما در طول دوره موردمطالعه۲۰۰۵-۱۹۷۶ قابل مشاهده است به گونه ائی که این جابجائی از عرض های جغرافیائی حدود ۳۵ درجه به سمت عرضهای جغرافیائی بالاتر از ۳۶ درجه بوده است. همچنین نتایج حاصل از تحلیل روندهسته های زمانی موجهای شاخص نیز نشان از یک جابجایی درهسته های زمانی و قوع سرماهای شدید در غرب و شمال غرب ایران دارد