سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهرداد کریمی – گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مهدی غارسی – اشگاه ژ پوهشگران جوان ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

منطقه ناریگان در ۳۵ کیلومتری شرق بافق در استان یزد قرار دارد درمنطقه ناریگان وجود توده نفوذی گرانیتوییدی نیمه ژرف موسوم به گرانیت ناریگان به عنوان منشا کانه زایی و سیستم درزه و سیستم گسل و درزه های فراوان در پیرامون توده شرایط مناسبی را جهت تشکیل رگه های فلزدار ایجاد نموده است سنگ میزبان کانه زایی توفهای متعلق به سری ریزو می باشند کانه زایی عمدتا در رگه و رگچه ها و در مناطق خرد شده و برشی صورت گرفته است دگرسانی های مهم مرتبط با کانه زایی شامل دگرسانی پتاسیک کربناتی شدن سیلیس زایی و دگرسانی رسی می باشند مجموعه کانی شناسی فلزی در رگه و رگچه ها شامل ارسنید و سولفوارسنیدهای فلزی از جمله نیکولیت و ارسنوپیریت و سه نسل سولفید فلزی شامل مولیبدنیت ، اسفالریت، پیریت و گالن به همراه کانی اکسید اورانیم اروانینیت می باشد. کاهش فشار ودر نتیجه کاهش میزان CO2 سیال در طی فرایند جوشش قهقرایی در رگه ها عامل اصلی ته نشست کانیهای فلزی می باشد.