سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عابدین آزادبخت – کرج- صفادشت –بلوار پدم- بلوار مطهر – ی ششم غربی جنب اسب دوانی قارچ جو
محمد رفیعی الحسینی – دانشگاه شهرد کرد دانشکده کشاورزی
کامبیز بقالیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج دانشکده کشاورزی

چکیده:

در این مطالعه بررسی تیپ های شیمایی بابونه آلمانی Matricaria recutita L. و همچنین ارتباط شرایط اقلیمی با خصوصیات مورفولوژیک و فیتو شیمیایی آنها مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور در طی فروردین و اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷ از ده منطقه از مراکز طبیعی پراکنش و رویش این گیاه در استان لرستان نمونه گیری بذر انجام گرفت و آزمایشی در آبان ماه همان سال در مزرعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. صفات زراعی شامل ارتفاع بوته، قطر گل، عملکرد تر گل، تعداد روزها از کاشت تا گلدهی و میزان اسانس مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه آمار ی نشان داد که صفات قطر گل و عملکرد تر گل در سطح ۵ درصد و صفات ارتفاع بوته ، تعداد روزهاتا گلدهی و درصد اسانس در سطح ۱ درصد معنی دار شدند. در مجموع نتابج این آزمایش تنوع زیادی بین توده های مورد ارزیابی نشان داد و این نوید را می دهد گه با استفاده از سلکسیون می توان توده های برتر را انتخاب نمود. تجزیه خوشه ای براساس ارزیابی های فیزیولوژی و اقلیمی انجام گرفت و ده منطقه مورد مطالعه به سه گروه مجزا تقسیم گردید ولی همبستگی بین صفات و شرایط اقلیمی نشان داده نشد. به طور کلی از نتایج این مطالعه چنین بر می آید که شباهت های موجود بین توده ها از منشا آنها مستقل بوده و هیچ صفتی در مطالعه حاضر نمی تواند توده ها را برمبنای منشا آنها ازهمدیگر تفکیک نماید.