سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ذبیح اله شریفی – دانش آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه یزد
محمدجواد نیک کار – ۲- دانشجوی کارشناس ارشدحقوق محیط زیست
حمیدرضا لشکری – ۲- دانشجوی کارشناس ارشدحقوق محیط زیست

چکیده:

استخراج منابع آب زیر زمینی در دهه های اخیر به دلیل افزایش جمعیت و توسعه صنعتی و کشاورزی رشد چشمگیری داشته به طوری که این برداشت ها باعث تغییرات در کمیت و کیفیت این منابع شده است.در این تحقیق ازآمارپارامترهای کیفی برداشت از ۵۰چاه بهره برداری آب زیر زمینی در دشت هشتگرداستفاده گردیده است.در محیط نرافزار AQ.v.5تیپ رخسارهای ژئوشیمیایی مشخص وسپس با استفاده از نرم افزار Arc GISنقشه مکانی پارامترهای مورد بررسی تهیه گردید ونقشه پهنه بندی نشان می دهد که کمترین تغییرات در انتهای رودخانه کردان بدلیل شن زار بودن منطقه وآبشویی ناشی از برداشت بیش از اندازه آب برای مصارف کشاورزی اتفاق افتاده است . همچنین پارامترنتایج دیاگرام پی پر و استیف چاههای بهره برداری نشان می دهد که تیب غالب آب در منطقه کلسیمی– منیزیمی بوده و بیشترین تغییرکیفیت آب زیرزمینی در سازند های جنوبی دشت به دلیل مجاورت با سازندهای نمکی می باشد