سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا رحیمی – دانشجوی سابق کارشناسی گروه باغبانی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رام
مختار حیدری – استادیار گروه باغبانی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده:

در این آزمایش، اثر تیمارهای خراش دهی با چند نوع اسید ( اسید سولفوریک، اسید نیتریک و اسید کلریدریک)، نوک چینی، نوک چینی + آب جوش بر جوانه زنی بذور گیاه سوبابل (Leucaena leucocephala) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند تیمارهای خراش دهی نوک چینی و یا نوک چینی + آب جوش بهترین تیمارهای خراش دهی بودند. در آزمایش دوم، اثرات NaCl و KCl و K2HNO3 و KNO3 بر پرایمینگ بذرهای سوبابل مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین درصد جوانه زنی در بذور تیمار شده با KCl در غلظت یک درصد وجود داشت.