سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

لیلا کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
عبدالحسین ابوطالبی – دانشگاه آزاد اسلامی جهرم
مهرداد جعفرپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر محلولهای شیمیایی برعمرگلجایی گل بریده رزرقم Dolsvita تحقیقی درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در۴ تکرار به روش نگهداری بصورت تیمار مداوم به اجرا درآمد گلهای بریده رز درگلدانهایی که حاوی محلولهای تیمار شیمیایی شامل کلرید کبالت +ساکارز ۶درصد اسید سیتریک ۴۰۰و۶۰۰ میلی گرم +ساکارز ۶ درصد اسید بوریک ۴۰۰و۶۰۰ میلی گرم +ساکارز ۶ درصد سولفات آلومینیوم ۶۰۰و۸۰۰ میلی گرم +ساکارز ۶درصد سولفات مس ۳۵۰و۵۰۰ میلی گرم +ساکارز ۶درصد و بنزیل آدنین +ساکارز ۶ درصد و تیمارشاهد بودند قرارگرفتند صفات مورد بررسی طول عمر کیفیت گل میزان خمش ساقه ازسطح افق تعدادگل پژمرده قطرگل میزان کلروفیل وزن تر بودند که توسط نرم افزار MSTAT-C آنالیز شدند نتایج نشان داد که تیمار سولفات آلومینیوم ۶۰۰و۸۰۰ میلی گرم نسبت به تیمارهای دیگر اختلاف معنی داری داشته است.