سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی رمضانی – کارشناسی ارشد زراعت و عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان دان

چکیده:

به منظور بررسی اثرات اسمو پرایمینگ بر جوانه زنی بذر های گوجه فرنگی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در ۳ تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران در سال ۱۳۸۹ اجرا شد. تیمار ها شامل ۳ رقم با غلظت های ۵ و ۱۰ درصد، (PEG) و ۶ محلول شامل پلی اتیلن گلایکول ravista ، norma ،ergon گوجه فرنگی شامل با غلظت های ۵ و ۱۰ درصد بودند. نتایج نشان داد (KCL) با غلظت های ۵ و ۱۰ درصد و کلرید پتاسیم (KNO نیترات پتاسیم( ۳ که حداکثر طول ریشه چه و ساقه چه تحت تیمار های رقم و پرایمینگ با پرایم نمودن پلی اتیلن گلایکول با غلظت ۱۰ درصد و (R/S ) حاصل شد. بیشترین نسبت طولی ریشه به ساقه چه ergon بدست آمد، اما بیشترین طول گیاهچه در رقم ergon رقم مشاهده شد. حداکثر نسبت وزن تر و ergon تحت پرایم شدن توسط پلی اتیلن گلایکول با غلظت های ۵ و ۱۰ درصد در رقم با غلظت (KCL ) و کلرید پتاسیم (KNO به ترتیب با پرایم نمودن توسط نیترات پتاسیم( ۳ (R/S) خشک ریشه چه به ساقه چه تحت نیترات پتاسیم ravista های ۵ و ۱۰ درصد نتیجه شد. بیشترین تعداد جوانه زنی و تعداد کل بذر جوانه زده به ترتیب در رقم و پلی اتیلن گلایکول حاصل شد. حداکثر سرعت جوانه زنی تحت تیمار های رقم و پرایمینگ به ترتیب با پرایم نمودن توسط پلی بدست آمد. بیشترین و کمترین درصد جوانه زنی به ترتیب در رقم های ergon اتیلن گلایکول با غلظت ۱۰ درصد و رقم نتیجه شد. در حالی که حداکثر وزن تر ریشه چه و ساقه چه به ترتیب با پرایم شدن توسط کلرید پتاسیم با norma و ravista غلظت ۱۰ درصد حاصل گردید.