سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احسان عبدالمجیدی – کارشناسی ارشد GIS
علی منصوریان – استادیارگروه GISدانشکده ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرال

چکیده:

در سطح جهان، سرمایهگذاریهای کلانی برای زیرساخت داده مکانی SDI) که به عنوان یک سیستم پیچیده شناخته شده، صورت پذیرفته است. بی هیچ تردیدی چنین سرمایهگذاریهایی نیاز به یک طرح و نقشه قابل اطمینان برای توسعه SDI نیاز دارند تا موفقیت آن را تضمین نماید. یک راه حل برای دستیابی به چنین خواستهای مدلسازی فرآیند توسعهSDIدر طول زمان است. چنانچه این مدل امکان پیادهسازی در محیط کامپیوتری را داشته باشد، میتوان از آن به عنوان یک دنیای مجازی بهره برد و شرایط واقعی را در آن شبیهسازی کرد. شبیهسازی این امکان را به متولیان توسعهSDI میدهد تا دانش بهتری نسبت به رفتار سیستم تحت شرایط و تصمیمات مختلف کسب کنند و در نهایت به آنها در جهت اخذ تصمیمات بهتر کمک شایانی مینماید. اما متاسفانه تا کنون ابزارها و تکنیکهای کمی برای مدلسازی و شبیهسازی چنین سیستم پیچیدهای ارائه گردیده است. تکنیک سیستم داینامیک که براساس تئوری سیستمها بنا نهاده شده، روشی برای مدلسازی و مدیریت سیستمهای بازخوردی با ویژگیهایی از قبیل پیچیدگی، پویایی و روابط غیر خطی است. این مقاله سعی دارد تا امکان استفاده از روش سیستم داینامیک برای مدلسازی و شبیهسازی کردن فرآیند توسعه SDI را مورد بررسی قرار دهد. در ادامه بیان میشود که تکنیک سیستم داینامیک قادر است تا تعاملات بین فاکتورهایتاثیر گذار برSDI حلقههای بازخوردی و تاخیرات زمانی موجود در سیستم را مدل نماید. همچنین در یک نمونه عملی قابلیت این مدل در شبیهسازی تصمیمات گوناگون برویSDI کاملا نشان داده خواهد شد.