سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا لاریجانی – کارشناسی ارشد
رحمان فرخی تیمورلو – استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

مشکلات اقتصادی و هزینه بالای تولید کودهای نیتروژنه نیازبه مکانیزه کردن این نهاده در کشاورزی را بیش از پیش اشکار کرده است کاربرد تکنولوژی کود دهی متغیر نیتروژن درمزرعه یکی از محورهای اصلی مدیریت دقیق محصول می باشد که راندمان کوددهی را افزایش داده و باعث کاهش آلودگی زیست محیطی میگردد استفاده ازاین تکنولوژی نیازمند تعیین دقیق و لحظه ای وضعیت نیتروژن گیاه درمزرعه می باشد دراین تحقیق از روش پردازش تصاویر رنگی برای تعیین وضعیت نیتروژن برگهای برنج استفاده شد هاست ازمایشها درمرکز تحقیقات برنج تنکابن اجرا و ۴ سطح کود دهی ۰و۱۳۰و۱۹۵و۲۶۰ کیلوگرم درهکتار درسه تکرار برای برنج رقم شیرودی که درکرتهایی به اندازه ۲/۳ در۴ متر کشت شده بودند درنظر گرفته شد زمان خوشه دهی گیاه برنج تصاویر رنگی درسه حالت کانوپی کنترل شده و تک بوته ای توسط دوربین دیجیتالی گرفته شد همچنین شاخص کلروفیل برگ گیاه برنج توسط دستگاه SPAD-502 اندازهگیری شد پس از پردازش تصاویر درفضای رنگی RGB و براورد میزان نیتروژن برگ برنج ضرایب تشخیص بالای میان مدلهایت عریف شده و شاخص کلروفیل برگ اندازهگیری شده بدست آمده که متوسط ضرایب تشخیص برا یمدلهای تعریف شده درتصاویر کانوپی نسبت به حالت دیگر بالا تربود.