سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لیلا امیری – کارشناس ارشد عمران محیط زیست و مدرس موسسه آموزش عالی غیاث الدین جمشیدکاشانی
فرهنگ بهرنگی – دانشجوی دکتری سازههای هیدرولیکی و مدرس موسسه آموزش عالی غیاث الدین جمشیدکاشانی
محمدمهدی امینی – کارشناس ارشد عمران گرایش آب
ابوالفضل شفیعی – کارشناس ارشد عمران گرایش محیط زیست

چکیده:

در جهان کنونی موضوع دفع بهداشتی فاضلاب خانگی به عنوان یکی از مهمترین و شاخص ترین طرحهای محیط زیستی مطرح است. این مسئله در کنار افزایش رشد جمعیت باعث شده است تا نیاز جامعه به استفاده از تکنولوژیهای نوینی که در زمینه تصفیه فاضلاب ارائه شدهاند، روز به روز بیشتر احساس شود. این تکنولوژی ها سعی دارند تا کیفیت، سرعت و هزینه عملیات تصفیه فاضلاب را کاهش دهند. در این راستا، تکنولوژیهای نوین که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفتهاند، به دنبال استحصال انرژی از لجن فاضلاب هستند. دفع لجن فاضلاب یکی از مشکلات اساسی در زمنیه تصفیه آب و فاضلاب در بسیاری از کشورها است. خصوصاً در مناطقی که فضایکافی و مناسب برای دفع لجن وجود ندارد، این موضوع به یک مشکل جدیتر تبدیل میشود. فاضلاب، علاوه بر انرژی شیمیایی شامل انرژی گرمایی قابل توجهی نیز میباشد. این نکته عجیب باعث شده است تا فرایند استفاده از لجن فاضلاب برای تولید انرژی در دهه های اخیر مورد توجه بیشتری قرار بگیرد. بازیافت انرژی گرمایی از فاضلاب یک منبع تجدیدپذیر، غیرمتمرکز، غیرآلاینده و معقول و سازگار انرژی به حساب میآید.این تکنولوژیها بسیار ساده و توسعه یافته بوده و هزینههای بهرهبرداری و نگهداری آن بسیار پایین است. در این تحقیق شیوه های مختلف پردازش لجن فاضلاب از جمله تبدیل لجن فاضلاب به مواد سوختی، شیوه های مختلف پیش تصفیه و دفع آن مورد بررسی قرار گرفته و تکنولوژیهای نوین در این حوزه بر اساس میزان مصرف انرژی، هزینه راه اندازی، میزان مقبولیت در بازار تجاریو مزایا و نارساییهای فنی مورد مقایسه قرار گرفتهاند. بنابراین، با مشخص شدن کاربرد تکنولوژیهای روز دنیا به همراه مزایا و معایب آنها، میتوان تصمیماتی برای استفاده از این تکنولوژیها در کشور خودمان اتخاذ نمود