سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نیکلاس علی لیبر – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین و کارشناس ارشد انستیتو م
راحیل خوش نظر – کارشناس انستیتو مصالح ساختمانی و دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکد
سارا جاویدمهر – کارشناس انستیتو مصالح ساختمانی و دانشجوی کارشناسی عمران، دانشکده فن
امیر مهدی اعتمادرضایی – کارشناس انستیتو مصالح ساختمانی و دانشجوی کارشناسی عمران، دانشکده فن

چکیده:

بررسی و شناخت ویژگیهای رفتارشناسی بتن تازه و انجام آزمایشهای مناسب روی آن، به منظور مدلسازی شرایط سخت اجرا،میتوانند در بهبود خصوصیات بتن اجرا شده موثر باشند. با این وجود روشهای آزمایش استاندارد شده کمی برای دستیابی به خواص رفتاری بتن خود تراکم وجود دارد. یکی از روشهای سنجش مناسب بودن دستگاهها، بررسی تکرارپذیری نتایج بدست آمده از هر یک از آنها می باشد. تکرارپذیر بودن دستگاهها به معنای بدست آمدن نتایج یکسان برای طرح اختلاطی ثابت میباشد. با توجه به شباهت بسیار زیاد خواص رفتاری بتن خودتراکم با ملات خودتراکم آزمایشها در فاز ملات انجام شده است. به منظور بررسی خواص ملات تازه خودتراکم از آزمایشهای جریان اسلامپ کوچک، قیف V شکل کوچک، ناودان جریان کوچک، ستون جداشدگی کوچک و آزمایش شناساگر جداشدگی استفاده شده است. هدف دیگر این تحقیق مقایسه تکرارپذیری دستگاهها در سطوح روانی متفاوت می باشد. به این منظور دو طرح اختلاط در دو سطح روانی مختلف ساخته شده است و آزمایشهای بالا شش بار با هر دستگاه انجام گرفته شده است. به منظور مقایسه تکرارپذیری نتایج بدست آمده از آزمایشهای انجام شده با هر دستگاه، ضریب تغییرات و انحراف از معیار نتایج بررسی شده است. نتایج بدست آمده نشان میدهند که آزمایش های جریان اسلامپ کوچک و قیف V شکل کوچک تکرارپذیری بسیار زیادی دارند. از طرف دیگر، نتایج آزمایش ناودان جریان کوچک بیشترین پراکندگی را داشته است که نشان دهنده تکرارپذیری کم نتایج حاصل از این دستگاه است. در حالی که آزمایش ستون جداشدگی کوچک و شناساگر جداشدگی تکرارپذیری مناسبتری نسبت به آزمایش ناودان جریان کوچک دارند. همچنین نتایج آماری نشان میدهند که به طور کلی انحراف معیار نتایج آزمایشهای پایداری از انحراف معیار نتایج آزمایشهای جریان اسلامپ کوچک و قیف V شکل کوچک بیشتر است. علاوه بر این، آزمایش ناودان جریان کوچک قابلیت تفکیک مخلوطهای پایدار و ناپایدار را ندارد.