سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سمیه غارتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان – استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی
رضا ضرغامی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان
محمد اسماعیل امیری – استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران- کرج-دانشیار گروه علوم با
کوروش وحدتی – دانشیار گروه علوم باغبانی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده:

گردوی ایرانی از زمان های گذشته به دلیل مزه خوب و مغذی بودن مورد توجه بوده است . همچنین کیفیت خیلی خوب چوب گرد و علت کاربرد زیاد آن در صنایع چوب می باشد. به منظور تکثیر غیر جنسی گردو نوک سرشاخه و جوانه های چوب از نهال های پیوندی ژنوتیپ Z60 جمع آوری شدند و از آنها به عنوان ریزنمونه ها استفاده گردید. جهت ضدعفونی، ریزنمونه ها به مدت ۳۰ ثانیه در محلول الکل ۷۰ % و ۱۰ دقیقه در محلول هیپوکلریت سدیم با ۱/۵ درصد کلر فعال فرو برده شدند. در نهایت، ریزنمونه های ضدعفونی شده ۳ بار با آب مقطر استریل شسته شدند . ریزنمونه های استریل شده روی محیط DKW با ۱ میلی گرم در لیتر GA3 کشت شدند. غلظت های مختلف هورمون بنزیل آمینو پورین (BAP)، صفر ، ۰/۵ و ۱ و ۱/۵ میلی گرم در لیتر به همراه ۰/۰۱ میلی گرم در لیتر ایندول- ۳- بوتریک اسید (IBA) برای پرآوری ریزنمونه ها استفاده شد. ریزنمونه های پرآوری شده جهت ریشه زایی به محیط یک چهارم DKW با ۳ میلی گرم در لیتر IBA انتقال یافتند. نتایج نشان داد که بین غلظت های مختلف BAP تفاوت معنی داری وجود دارد، که استفاده از ۱/۵ میلی گرم در لیتر BAP در مرحله پرآوری نسبت به دیگر غلظت ها بهتر بود.