سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد احمدی – عضو هئت علمی مرکز تحقیقات آ ربایجان غربی
مرتضی اکبرزاده – عضو هئت علمی سازمان جنگلها و مراتع کشور
مریم بخشنده سوادرودباری – کارشناس ارشد جنگلشناسی و اکولوژی جنگل دانشگاه تهران
حسن یگانه – دانشجوی دکتری مرتعداری دانشگاه تهران

چکیده:

هر یک از گونه های مرتعی در ماههای فصل چرا و سالهای مختلف تولید معینی دارد. دام چرنده نیز در هدر مقطدع از فصدل چرا و سالهای مختلف مقدار علوفه معینی مصرف میکند که برحسب شرایط و نژادهای مختلف متفاوت میباشدد. بددون شدناخت خصوصیات تولیدی گیاهان و میزان مصرف علوفه یک مرتع در طول دوره چرا، برنامه ریزی و مدیریت مرتع و دام مقدور نمی باشد. به منظور بررسی خصوصیات رویشی و تولیدی و میزان مصرف علوفه گیاه Festuca ovina درمراحل مختلف فنولوژی توسط دام، طرح حاضر به مدت چهار سال ۸۶-۸۹ در مراتع منطقه قره باغ ارومیه به اجرا گذاشته شد. بدین منظور با شروع فصدل چدرا و ورود دام به مرتع، میزان علوفه باقیمانده گونه از چرای دام، تا زمان خروج دام از مرتع با فواصل یک ماهه برداشت شده و از تفاضدل آن از تولید در داخل قطعه محصور، میزان مصرف از گونه تعیین می شود. سرانجام به منظور تأثیر سالهای مورد مطالعه و ماههای برداشت بر تولید و مصرف گونه تحت بررسی در منطقه مورد مطالعه، اعداد حاصل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتدایج تجزیده واریدانس مرکب دادهها نشان داد که بین سالها و ماههای مختلف مورد مطالعه اختلاف معنی دار وجود داشته و بیشترین مقدار تولید در سال چهارم رخ داده است. در طی شش ماه، تولید علوفه )بیوماس( ماه شهریور دارای کمترین و فروردین دارای بیشدترین میدزان تولیدد بوده است اما مصرف در ماه اردیبهشت بالاترین میزان را در بین ماههای فصل چرا داشت و در همه سالهای مورد مطالعه مصرفی در ماه اول از فصل چرا صورت نپذیرفت.