سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

محمد زاد – هیئت علمی دفتر بررسیهای اقتصادی طرحهای تحقیقاتی
محسن رفعتی – عضو هیئت علمی دفتر بررسیهای اقتصادی طرحهای تحقیقاتی
پرویز بیات – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بوشهر
لادن شفیعی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

چکیده:

خرما یکی از محصولات مهم باغی کشور است وتولید آن در کشور سالانه به یک میلیون تن می رسد .درحدود ۱۵ درصد خرمای جهان در ایران تولید میگردد و متوسط سهم ایران ازکل میزان صادرات جهانی خرما ۱۶/۴ درصد است .
بمنظور بررسی جامع خرما از تولید تا صادرات، مزیت نسبی تولید و صادرات ، رشد تولید و صادرات وهچنین کارائی و حاشیه بازاریابی محاسبه شد . استانهای بوشهر و کرمان بعنوان مناطق شاخص در تولید خرما انتخاب وبا استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی شده از مرحله تولید تا صادرات، اقد ام به مصاحبه و تکمیل پرسشنامه گردد .
نتایج حاصل از ماتریس تحلیل سیاستی بیانگر مزیت نسبی در تولید محصول و پتانسیل کسب درآمد قابل توجه ازطریق اصلاح نژاد پایه های محصول می باشد . بهره گیری از فنون بازاریابی و رعایت معیارهای استاندارد محصول کسب درآمد مذکور را تش دید می نماید . همچنین نتایج موید وجود مزیت نسبی ایران در صادرات خرما است . در کل حاشیه بازاریابی خرما دراستان کرمان بیشتر از استان بوشهر بوده و در هریک از این استانها ح اشیه عمده فروشی بیشتراز حاشیه خرده فروشی میباشد . دراستان کرمان عمده فروشان سهم بیشتری ازحاشیه کل را بخود اختصاص داده اند . دراستانهای کرمان و بوشهر کارایی نظام بازاریابی خرما بترتیب ۳۲/۹ و ۱۷ درصد وضریب هزینه بازاریابی خرما بترتیب ۱۵/۹ و ۱۶/۸ درصد می باشد .