سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

افشین سلیمانی رامبد – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی وا
سیدعلی مرتضوی – استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
بیژن عسکری – مدرس گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

چکیده:

امروزه با گسترش علم، تمایل به تولید انبوه روغن ها و چربی های خوراکی و منابع میکروبی جایگزین بجای روغن هاای حاصل از منابع کشاور زی وحیوانی و نیز ضرورت حفظ و ارتقاء سلامتی و تأمین نیازهای تغذیه ای توجه به منابع تولید روغن میکروبی معطوف گشته اسدتدر دسترس بود میکروارگانیسم های تولید کننده روغن منجر به ایجاد فناوریهای جایگزین فرآیندهای حیوانی و کشاورزی در تولید چربی ها و روغن ها شده است به (yarrowia عنوا مثال قارچ زیگومایس و ریزجلبک ها در تولید اسیدهای چرب چند غیر اشباعی و نیز مخمرها به خصوص مخمر یاروویا لیپولیتیکا در این زمینه کاربرد دارندد مخمر مذکور، مخمر بسیار کارآمدی می باشد که با مکانیسمهای خاصی برای شکستن و استفاده از لایه هاای lypolytica) آبگریز کاربرد داردد هدف از این مطالعه ارائه و معرفی یک منبع جدید تولید روغان توسای یاک میکروارگانیسام باودد بنابرین از توالی ژنوم یاروویا لیپولیتیکا و وجود ابزار مناسب برای دستکاری ننتیکی، امکا استفاده از تابع سوخ وساز و سایر کاربردهای بیولونیکی جه تولید روغن فراهم مای گرددد در این بررسی، به پیشرف های اخیر در زمینه متابولیسم ترکیبات آبگریز درو سلولی و نیز ارائه مسیرهای بیوسنتز شکل گیری روغن توسط یاروویا لیپولیتیکا، بیوشیمی تجمع چربی در مخمر با خواص تولید روغن همچنین فرآیند تولید، تنظیم و تشکیل اسید های چارب چناد غیار اشبا عی میکروبی و فرآیند تولید روغن های میکروبی پرداخته شدد