سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سارا رضایی روش – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس یشیمی بیوتکنولوژی
نیما ممتحن – دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
پریسا حجازی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده:

صنعتی سازی و افزایش مقیاس تولید محصول یکی از اهداف پژوهشهای آزمایشگاهی میباشد. به طوری که پس از بررسی نتایج یک آزمایش در مقیاس کوچک آزمایشگاهی، مراحل بررسی نتایج آزمایش در مقیاسهایپایلوت و بزرگتر انجام میشود. تخمیر حالت جامد تکنولوژی است که تبدیل ضایعات کشاورزی- صنعتی را به محصولات با ارزش میسر می سازد. با توجه به نیاز به تولید اقتصادی بیوسورفکتانت ها از این ضایعات، پژوهشحاضر به بررسی امکان تولید رامنولیپید با استفاده از کشت حالت جامد گونه ی جدا شده ی سودوموناس آروجینوزا در بیوراکتور بسترآکنده مقیاس آزمایشگاهی به حجم ۴۵۰ میلیلیتر با استفاده از سوبسترای مخلوطجوانه و سبوس ذرت، اختصاص یافته است. اثر دو عامل سرعت هوادهی در ۳ سطح و دمای ژاکت حرارتی در ۲ سطح بر میزان تولید رامنولیپید مورد بررسی قرار گرفت. از نسبت ۳۰:۷۰ جوانه به سبوس ذرت با رطوبت اولیهسوبسترا ۷۰ % برای تولید رامنولیپید استفاده شد. بیشترین مقدار رامنولیپید تولید شده برابر با ۷/۳۸g/kgIDS در شرایط سرعت هوادهی ۰/۵l/hr/gIDS و دمای ۲۸درجه بدست آمد.