سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا تقدیریان – یزد، شرکت مدیریت تولید برق یزد -ایران
جمال الدین عزیزی – یزد، شرکت مدیریت تولید برق یزد -ایران
بابک جمشیدی – یزد، شرکت مدیریت تولید برق یزد-ایران
سیدروح اله میرنژاد – یزد، شرکت مدیریت تولید برق یزد-ایران

چکیده:

نصب توربین انبساطی در برخی از ایستگاههای تقلیل فشارسوخت گاز نیروگاهای حرارتی کشور مورد توجه واقع شده است. هدف از نصب توربین انبساطی در این نیروگاهها تولید انرژی الکتریکی بوده است. منجمله میتوان به نصب توربین های انبساطی در نیروگاههای نکا، رامین اهواز و شه ید منتظری اصفهان اشاره کرد. با توجه به اینکه در اکثرنیروگاههای حرارتی فشار و دب ی سوخت گاز ورودی به ایستگاه تقلیل فشار گاز بالا م یباشد، در صورت بازیابی انرژی حاصل از کاهش فشار گاز در یک توربین انبساطی متصل به ژنراتور، می توان انرژی الکتریکی قابل ملاحظه ای را تولید کرد. بنابرا ین ضرور ی به نظر م ی رسد که طرح نصب توربین های انبساطی در سایر نیروگاهها نیز مد نظر قرار گی رد.در این مقاله مطالعه ای در رابطه با نصب تورب ین انبساط ی درایستگاههای تقلیل فشار گاز در نیروگاه س یکل ترکیب ی ی زدصورت گرفته است. جهت مدل ساز ی تورب ین انبساط ی ومحاسبا ت ترمودینامیکی از نرم افزارAspen Plus استفاده شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهد که درصورت نصب توربین انبساطی می توان توان قابل ملاحظه ای را بازیاب نمود که مقدار این انرژی در بهترین شرایط فشارگاز ورودی به ایستگاههای کاهش فشار واحدها ی آلستوم وکرافت به ترتیب ۱۵۵۳KW,1095KWمیباشد.