سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی دلجو – دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، استادیار گروه بیوتکنولو
ایمان آرضی – دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشجوی کارشناسی ارشد بی

چکیده:

آمیلاز‌ها از مهمترین آنزیم‌ها در دنیای امروز بیوتکنولوژی هستند و از منابع مختلفی (گیاهان، حیوانات و میکروارگانیزم‌ها) به دست می‌آیند. تولید آنزیم آمیلاز از گروهی باسیل‌ها از سال‌ها قبل مورد توجه بوده است. هدف از این مطالعه بررسی امکان تولید آلفا آمیلاز از سویه بومی گرمادوست Bacillus lichenifromis-AZ2 جدا سازی شده از چشمه آب گرم قینرجه می‌باشد. تأثیر عوامل مختلف موثر بر رشد و تولید آنزیم از جمله دما، اسیدیته و مدت زمان انکوباسیون مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا قابلیت تولید آمیلاز توسط این سویه با آزمون پتری‌دیش و رنگ آمیزی به روش یداین ارزیابی گردید. سپس نحوه رشد و تولید آنزیم در محیط تولید در زمان های مختلف تعیین و تأثیر دما و pH محیط بر رشد باکتری و تولید آنزیم مشخص شد. نتایج نشان داد که حداکثر رشد و تولید آنزیم در دمای C˚۴۰ و pH 9 طی ۸۴ ساعت حاصل می‌شود. نتایج سنجش فعالیت آمیلازی نیز حاکی از آن است که این آنزیم بیشترین فعالیت را در دمای C˚۸۰ و pH 7 دارا بوده و به عنوان یک آمیلاز مقاوم به دما مطرح می‌باشد.