سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رهام حسن پور – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
بهنام بهروزنام – استادیار بخش باغبانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
عبدالحسین ابوطالبی – استادیار بخش باغبانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده:

از آنجا که آنتوسیانینها مسئول تولید رنگهای جذب کننده در گیاهان هستند، با توجه به انواع سرطان ناشی از مواد رنگ دهندهی مصنوعی که رو به افزایش هستند، تولید آنتوسیانینها در شرایط درون شیشهای، توجه ویژهی بخشهای صنعتی و علمی را متوجه خود کرده است. در این پژوهش میزان تولید آنتوسیانین از ریزنمونههای انگور یاقوتی Vitis vinifera L در شرایط کشت درون شیشهای مورد بررسی قرار گرفت. هدف این تحقیق تعیین نقش غلظتهای مختلف نفتالین استیک اسید و کینتین(. ، ۵/ ۰، ۷۵ / ۰ و ۱ میلیگرم در لیتر) و ساکارز( ۳۰ و ۵۰ گرم در لیتر) برای تولید آنتوسیانین در پینه تولید شده از ریزنمونههای انگور بود. ریزنمونهها واکنشهای متفاوتی از خود نشان دادند. بر اساس نتایج بهترین غلظت جهت تولیدآنتوسیانین در پینه، در تیمار حاوی یک میلیگرم در لیتر نفتالین استیک اسید، یک میلیگرم در لیتر کینتین و ۵۰ گرم در لیتر ساکارز به میزان ۵۹۴ / ۰ میلیگرم در گرم پینه به دست آمد