سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عرفانه راسخ جهرمی – عضو علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

توسعه پایدارنقش منحصر به فرد در فرایند توسعه ملی دارد، شواهد و قراین و تجربه سایر کشورها، بیانگر این است که توسعه پایدار روستایی و کشاورزی مسیرگریزناپذیر توسعه ملی می باشد. بدین جهت بایستی سیاستهای کلی و سنجیده ای جهت نیل به توسعه پایدار روستایی وکشاورزی تعریف و برگزیده شود. با توجه به این رویکرد، به بررسی اهداف توسعه روستایی شامل افزایش درآمد، ارتقای سطح زندگی و تامین رفاه برای روستاییان و در نهایت تبدیل اجتماع روستا به محیطی واجد قابلیتهای زیست اجتماعی به معنای امروزی و نوین پرداخته شده است. در این مقاله، ضمن اشاره به توسعه پایدار روستایی و کشاورزی از دیدگاه جهانی و منابع و مصارف آب در کشور، رویکرد مشارکت بهره برداران در سازگاری با کم آبی از منظر مبانی، ضرورتها و چالشهای مرتبط مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه، عمده راهکارهای مناسب برای دستیابی به این مهم در کشور برشمرده است که مبتنی بر نگاه ویژه به مدیریت تقاضا، مارا در جهت بهینه، ارتقاء کارایی و بهره وری آب در کشاورزی سوق خواهد داد.