سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین تقوایی زاده – کارشناسارشد رشته مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی و عضو باشگاه پژوهشگ

چکیده:

مسایل و مشکلات زیست محیطی و حفظ سلامت اتمسفر زمین، از مهمترین پیش شرط های توسعه پایدار جهانی به شمار می آیند. از این رو است که دهه های آینده بعنوان سالهای تلاش مشترک جامعه انسانی برای کنترل انتشار کربن، کنترل محیط زیست و در واقع تلاش برای تداوم انسان بر روی کره زمین خواهد بود. در این بررسی به اهمیت استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در جهت نیل به اهداف سند چشمانداز پرداخته شده،که به چالشها و موانع مدیریتی، فنی، برنامهریزی و قانونی که باعث عدم موفقیت کافی و شایسته توسعه کاربرد این منابع عظیم انرژی در کشور بوده است، خواهیم پرداخت و در نهایت راهکارهای مناسب برای حل این مشکلات ارائه می شود. مزایای متفاوتی برای توسعه کاربرد انواع انرژیهای تجدیدپذیر در کشور میتوان ارائه داد که عموما وابسته به شرایط محلی، ویژگی منابع جایگزین و نگرانیهای اجتماعی است. از مزایای کاربرد انرژی تجدیدپذیر میتوان به این موارد اشاره کرد. افزایش امنیت عرضه انرژی،کاهش میزان گرمایش جهان،تحریک رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، افزایش میزان درآمد سرانه،افزایش عدالت اجتماعی وحفاظت محیط زیست در تمام زمینهها. در ادامه به بررسی مختصر انرژی های نو خواهیم پرداخت. بهرهبرداری از انرژیهای تجدیدپذیر همچنین باعث افزایش دسترسی به منابع انرژی پایدار و مطمئن برای مناطق روستایی کمتر توسعه یافته و خشکمیشوند. لذا در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، لازم است بیشتر به دیدگاه توسعهای این انرژیها توجه کرد نه با دیدگاههای اقتصادی محض. انرژیهای تجدیدپذیر، تمیز، فراوان و قابل اعتماد بوده و در صورتی که بهطور صحیح توسعه پیدا کنند میتوانند به عنوان منابع انرژی پایدار نقشبسیار مهمی در رسیدن به اهدافتحقق توسعه پایدار کشورها بازی کنند