سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هدی آریان فر – گروه تربیت بدنی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی ،مشهد،ایران
توحید مبهوت مقدم – مدرس واحد مشهد
حامد آریان فر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

چکیده:

هدف از پژوهش حاضربررسیتوسعهارهنگورزشازدیدگاهاساتیدتربیتبدنیدانشگاهها می باشد. این پژوهش در دستته پتژوهش هتای توصیای مقایسه ای قرار دارد که به روش میدانی انجا شد. حجتم جامعته آمتاری تحقیتق ۱۰۹ ناتر ، شتامل اعضتای هیتات علمتی -گروههای تربی بدنی دانشگاههای اصاهان، تهران و مشهد است . با استفااده از جدول برآورد حجم نمونه ۱۶ ناتر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. با توجه به ویژگی های جامعه آماری، شیوه نمونه گیری طبقه ای که متناسب با حجم نمونه بود برگزیده شد .ابزار اندازه گیری، پرسش نامه محقق ساخته ای که شامل ۲۱ سؤال از نوع پاسخ بسته و دارای ۹ گزینه در ۴ سر فصل است تدوین گردید. پرسش نامه شامل سؤالاتی درباره عوامل مؤثر در توسعه قانونی، اجتماعی، آموزشیو اقتصادی توسعه فرهنگ ورزش کشور می باشد. برای تحلیل داده ها از آماره های توصیای، آزمون کولوموگروف اسمیرنوف، تحلیل عاملی و تحلیل واریان ی سویه –استااده شد. پ از تحلیل یافته ها، تااوت معنی داری بین نظر استاتید دانشتگاههای اصفهان ، تهران و مشهد در خصوص عوامل۰/ اجتماعی و آموزشی مشاهده شد ) ۰۹ p< ( ولی در سایر مؤلاه ها تااوتی مشاهده نگردید. در پایان نتیجه گیری می شود کته ورزش به عنوان ی پدیده ویژه و خاص می تواند اثر گراریهای فرهنگی و تربیتی عمیق تری نسب به سایر موضوعهتا در جامعته داشتتهباشد و عوامل آموزشی و اجتماعی بیش از عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفته و نقش مهمی در توسعه فرهنر ورزش دارند.