سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صالح ایمانی – کارشناسی مدیریت بیمه

چکیده:

امروزه دردنیا بیمه جز لاینفک نظام مالی درهرکشوری است و یکی از مهمترین ارکان توسعه اقتصادی کشورهاست امروزه برکسی پوشیده نیست که یکی از عوامل اصلی و مهم رشد و توسعه اقتصادی یک کشور افزایش سرمایه گذاری مولد درآن جامعه بوده و رابطه مستقیمی بین توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری وجود دارد که شرکت های بیمه از جمله آنها میباشند شرکت های بیمه ودرمجموع صنعتبیمه درهرکشور از جمله مهمترین نهادهای مالی فعال در بازارهال مالی به ویژه بازار سرمایه است ما دراین مبحث می کوشیم ضمن بررسی اهمیت جایگاه بیمه دربازارهای سرمایه و مالی پیشنهادات ارایه شده از سوی صاحبنظران اقتصاد و بیمه را مورد بررسی قرار دهیم