سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

چکیده:

پرس با کانالهای هممقطع زاویهدار بهعنوان یکی از معروفترین روشهای تغییرشکل پلاستیکی شدید محسوب میشود که بااعمال کرنشهای بالا در نمونه، باعث ریزدانگی ساختار ماده و بهتبع باعث افزایش استحکام در آن میگردد. در این پژوهش بااستفاده از روش المانمحدود، نمونههای با سطحمقطع ثابت ولی با نسبت اضلاع (طول و عرض) متفاوت تحت فرایند ایکپ برای یک پاس در دمای محیط قرار گرفته و در نهایت مقدار کرنش مؤثر اعمالی بر نمونه، مقدار همگنی توزیع کرنش با استفاده ازفاکتور انحراف معیار و نیز مقدار نیروی لازم جهت پرس نمونهها بررسی شده است. نتایج گویای این امر است که با افزایش نسبت طول به عرض، کرنش اعمالی بر نمونهها افزایش مییابد و توزیع کرنش نیز در نمونهها یکنواختتر میگردد، درحالیکه نیروی موردنیاز برای پرس کردن نمونهها تغییر چندانی نمیکند. پس در طراحی قالب بر مبنای کرنش مؤثر اعمالی قابلقبول و بهترین همگنی توزیع کرنش اعمالی بر نمونه باید کانالهای قالب موردنظر با نسبت طول به عرضبالای ۱ طراحی گردد