سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه احمدپور – دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان
مهران افخمی – سازمان آب و برق خوزستان
مهدی محمدی – مرکز مطالعات و پژوهش های خلیج فارس
محمد باقر نبوی – سازمان حفاظت محیط زیست

چکیده:

آلودگی نفتی یکی از مهم ترین آلودگیهای وارد شده به محیط زیست دریایی میباشد که از منابع مختلفی از جمله نشت طبیعی نفت از بستر دریا که ناشی از فعالیتهای تکتونیکی زمین است، تخلیه آب توازن تانکرهای نفتکش، حمل و نقل دریایی کشتیهای نفتکش، تصادفات دریایی، حفاری و استخراج چاههای نفتی وارد دریا میشود. هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقهایPAHs) گروهی از ترکیبات آلی چربی دوست هستند که از دو یا تعداد بیشتر حلقههای آروماتیک بهم جوش خورده تشکیل شدهاند که بطور عمده از طریق فعالیتهای انسانی وارد محیط زیست میشوند. از صد ترکیب پلی آروماتیک شناخته شده، آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکاEPA) 16 ترکیبPAHs) را به عنوان آلایندههای پیشگام معرفی کرده است. در این تحقیق میزان و منشأ ۱۶ ترکیب PAHs) در رسوبات خور سلطانی که به عنوان کانال اصلی تردد کشتیها میباشد مورد مطالعه قرار گرفت. در دی ماه ۱۳۸۸ نمونههای رسوب از ۱۰ ایستگاه در خور جمع آوری و بروی یخ به آزمایشگاه منتقل و تا زمان انجام آنالیز در دمای ۲۰ – درجه نگهداری شدند. بخشی از نمونهها جهت به دست آوردن وزن خشک جدا شدند. سپس توسط سولفات سدیم بدون آب خشک شده و به کمک دستگاه سوکسوله و با استفاده از حلال دی کلرو متان به مدت ۸ ساعت تحت عمل استخراج قرار گرفتند. سپس نمونهها از ستون ۱و ۲ کروماتوگرافی جهت گرفتن فراکشنهای هیدروکربن عبور داده شدند. بازیافت ترکیباتPAHs) بیش از ۷۰ درصد بود. دامنه مجموع ۱۶ ترکیب PAHs) بین ۱۳٫۲۵ تا ۸۲۱٫۵۳ نانوگرم بر گرم وزن خشک بود. نتایج تحقیق نشان داد ایستگاه شماره ۸ دارای بیشترین غلظت و ایستگاه شماره ۶ دارای کمترین غلظت ترکیبات PAHs) بود. همچنین نتایج حاصل از تعیین منبع آلودگی نشان داد، منطقه مورد مطالعه تحت تأثیر مخلوطی از PAHs های ناشی از منابع پتروژنیک و پایرولیتیک بودند. در نهایت مقایسه مقادیر tPAHs با استانداردهای کیفیت رسوب آمریکا و حفاظت محیط زیست فلوریدا انجام شد و نتایج حاکی از پایین تر بودن غلظت هیدروکربنهای آروماتیک حلقوی در منطقه مورد مطالعه از استانداردهای ذکر شده بود