سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

امیرعباس کمانبدست – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
مهدی سلطانی حویزه – مربی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

بحره بخشی از مسیل فصلی تغذیه کننده زیست بوم هور شادگان می باشد. علیرغم اهمیت بی نالمللی و ارزش های خاص و متعدد زیست بوم تالاب شادگان، مطالعات محدودی در معرفی مسی لها و بخش های تغذیه کننده منابع آبی از جمله بحره ارائه گردیده است و همواره به عنوان بخشی از هور بزرگ شادگان مورد بررسی قرار گرفته است. هورها زیست بومهای پیچیده ای هستند که حافظ نسل تعداد زیادی از جانوران و گیاهان از تک سلول یها تا متکام لترین آنها و همچنین تأمین کننده نیاز میلیونها انسان م یباشند ولی بسیاری از ابعاد آنها ناشناخته مانده است. از طرفی تنوع ژنتیکی در بیو مهای تالابی از ناشناخته ترین بخش تنوع زیستی می باشند. زیست بوم بحره که به عنوان محدوده ای از بخش آب شیرین تالاب شادگان شناخته می شود در طی ماههای مختلف سال براساس نوع گیاه، میزان ورودی آب، عمق و برخی از عوامل دیگر بر حسب مکان و زمان از تنوع شکلی قابل ملاحظ های برخوردار است و همین تنوع باعث شده است تا در بخ شهای مختلف آن آشیان های اکولوژیک متفاوت به وجود آید و به عنوان یکی از پایه های اساسی به وجود آورنده تنوع زیستی Biodiversity) در این سرزمین بشمار آید. در محدوده زیست بوم بحره مجموعاًً ۷۶ گونه گیاهی آوندی متعلق به ۳۳ خانواده شناسایی گردید. از این مجموعه گیاهان ۲۸ خانواده با تعداد ۶۱ گونه از دو لپ های ها و تعداد ۵ خانواده با ۱۵ گونه از تک لپه ای ها بود. از اینرو زیست بوم بحره ارزش ذخیره گاهی ژنیتکی و همچنین ظرفیت حفظ گونه ها و رویشهای گیاهی بومی Endemic) و بلاخره ارزش اقتصادی برای حفظ معشیت جوامع وابسته به آن را دارد.