سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی کامپیوتر، برق و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابوالفضل رحیم نژاد – دانشجویان کارشناسی ارشد برق قدرت
محمدباقر اسدپوراحمدچالی –
ابراهیم اکبری –
محمد میرزایی – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

یکی از عوامل بسیارمهمی که برعمرزنجیره مقره ها موثر می باشند تنشهای الکتریکی وارده برآنها درشرایط کاردائمی استدراین راستا توزیع میدان الکتریکی و ولتاژ دراطراف زنجیره می تواند برعملکرد الکتریکی مقره ها موثر باشد درزنجیره مقره های فشارقوی چینی و یا شیشه ای به علت وجود قسمتهای فلزی درهر واحد مقره توزیع ولتاژ و میدان الکتریکی غیریکنواخت بوده بطوریکه یک روش ساده و متداول برای یکنواخت تر کردن آن درطول زنجیره مقره استفاده از کرونا رینگ می باشد دراین مقاله خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت نکا – اهوان بهعنوان یکی از خطوط انتقال استراتژیک درمنطقه مازندران به جهت انجام شبیه سازی درنظر گرفته شدهاست این خط از جمله خطوط انتقالی است که بیشترین آمار قطعی را داشته و نیمی از قطعی های این خط نیز ناشی از بروز عیب درزنجیره مقره بودها ست دراین تحقیق به منظور ارزیابی وضعیت زنجیره مقره های خط مذکور به لحاظ توزیع میدان و پتانسیل الکتریکی شبیه سازی زنجیره مقره با استفاده از نرم افزار مبتنی برروش اجزا محدود انجام شدهاست و درآن اثر انواع کرونا رینگ برتوزیع ولتاژ و میدان الکتریکی و همچنین راندمان زنجیره مقره مورد بررسی قرارگرفته است.