سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نرجس سروش – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
غلامعباس صیاد – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدالامیر معزی – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد خرمیان – کارشناس ارشد بخش فنی مهندسی مرکز تحقیقات صفی آباد دزفول

چکیده:

نقش کلیدی کود نیتروژن در افزایش سطح عملکرد محصولات به خوبی شناخته شده است، در حالی که کاربرد بیش ازحد کودهای نیتروژن در خاک تاثیرات مضر بر محیط زیست خصوصاً بر آلودگی آب های زیر زمینی دارد. به منظور بررسی تاثیر سه مقدار مختلف کود نیتروژن بر آبشویی نیترات و آمونیوم، آزمایشی در قالب طرح بلو ک های کامل تصادفی بصورت کرت های یک بار خرد شده با سه تکرار در مرکز تحقیقات صفی آباد دزفول انجام گرفت. تیمارها شامل سه سطح کودی ۱۵۰ ، ۲۲۵ و ۳۰۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار بوده و در سه تقسیط یعنی پس از کشت، در مرحله ۴ تا۶برگی و قبل از گل دهی ذرت به روش کودآبیاری مورد استفاده قرار گرفتند. نمونه های خاک ۸ تا ۱۰ روز قبل و پس از هر کودآبیاری از عمق های ۳۰-۰ ، ۶۰-۳۰ ، ۹۰-۶۰ و ۱۲۰-۹۰ سانتی متر برداشت شده و غلظت نیترات و آمونیوم آنها به روش تقطیر بخار آب اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که افزایش میزان مصرف کود تا سطح ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار حرکت نیترات به لایه های زیرین خاک را افزایش داد. علیرغم این افزایش غلظت، در کلیه تیمارها بشترین تجمع ۰ سانتی متری خاک صورت گرفت، این امر حاکی از آن بود که جذب نیترات توسط گیاه بر حرکت – نیترات در لایه ۳۰ آن به قسمت های زیرین پروفیل خاک فزونی داشته و سنگین بافت بودن و تراکم خاک حرکت رو به پایین نیترات را محدود نموده است. غلظت آمونیوم در خاک بوسیله میزان کود تحت تاثیر قرار نگرفت و تغییرات آن در طول پروفیل خاک نامنظم بود