سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اردوان قربانی – استادیارگروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه محقق اردبیلی
عاطفه امیدی – دانشجویان کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه محقق اردبیلی
بهارک زارع حصاری – دانشجویان کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه محقق اردبیلی
مهدی حسنی – دانش آموخته کارشناسی ارشد بیابانزدایی، دانشگاه سمنان

چکیده:

امروزه زمین آمار در بسیاری از علوم وارد شده و در مطالعات مختلف، به ویژه در مطالعاتی که نیاز به میانیابی و برآورد می باشد از آن استفاده می شود. خطای مربوط به نحوه میانیابی از جمله خطاهایی است که بر روی داده های نقطه ای اعمال می شود و عمده این نوع خطاها مربوط به نامناسب بودن روش انتخابی جهت میانیابی است. در این تحقیق از روش IDW و کریجینگ برای درون یابی استفاده شد. نتایج نشان داد که در پتاسیم عمق سطحی، مواد آلی سطح خاک و عمقی، سیلت عمقی و هر سه حالت فسفر (سطحی، عمقی و متوسط) ساختار مکانی قوی از طریق میان یابی دارا می باشد و با توجه به RMSE روش های میانیابی برای پتاسیم سطحی ، مواد آلی سطحی و عمقی، سیلت عمقی و فسفر، روش کرجینگ ساده (SK) و برای فسفر سطحی و عمقی روش کرجینگ معمولی (OK) می تواند مورد استفاده قرار گیرد.