سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

الهام فتحی هفشجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکر
حبیب اله بیگی هرچگانی – استادیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

آبهای زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشکی مانند ایران، که متوسط بارندگی آن کمتر از یک سوم میاانگین بارندگی کرهی زمین است، اهمیت زیادی داشته و نقش قابل توجهی را به عنوان مخزنی برای آب شیرین ایفا می کند .نیترات یکی از شایع ترین و عمدهترین آلایندههای غیرمتمرکز منابع آبی است . هدف از این پژهش، بررسی توزیع مکانی نیترات آبخوان دشت شهرکرد و تهیه نقشهی پهنه بندی نیترات است برای این منظور از ۱۰۰ حلقه چاه کشاورزی در خرداد سال ۱۳۹۰ نمونه برداری و غلظت نیترات اندازه گیری شدر از روش درون یابی کریجینگ برای پهنه بندی نیترا و از ArcGIS9.3 برای ترسیم نقشه آلاودگی نیتارات اساتفاده شد میانگین غلظت نیترات آبخوان ۲۶/۹ میلی گرم برلیتر بود مقایسه نتایجاین پژوهش با داده های سالهای اخیر نشان میدهد که غلظت نیترات آب زیرزمینی دشت شهر کرد افزایش یافته است . از بین مدلهای مختلف واریوگرام مدل کروی توزیع داد های نیترات را بهتر توجیه کرد.