سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس فلاح – دانشجوی کارشناسیارشد زمین شناسی اقتصادی
سروش مدیری – دکتری زمین شناسی اقتصادی
علیرضا سیاره – کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی
امیرعلی طباح شعبانی – دکتری سنگ شناسی

چکیده:

گسترش شهر نشینی و شهری شدن جامعه بشری را با عوارض و مسائل زیست محیطی گوناگونی مواجه ساخته است.از میان این مسائل،مشکلات مرتبط با خاک از اهمیت ویژه ای برخودار است.شهر کرج بدلیل مهاجر پذیر بودن و رشد سریع جمعیت آن در سالهای اخیر و نیزقرار گرفتن زمین با کاربری های مختلف از جمله زمین های کشاورزی ، باغات،پارک ها، مراکز صنعتی و زمین های بازی کودکان در محدوده شهری شده، گزینه مناسبی برای مطالعه توزیعفلزات سنگین، وتاثیر آلاینده های آنتروپوژنیک بر میزان آلودگی آنها می باشد. بدین منظور ۴٠ نمونه خاک از باغ ها ، پارک ها،زمین های کشاورزی و زمین های بازی کودکان از اعماق مختلف۳۰-۰Cm) برداشت شد.جهت دستیابی به مقادیر زمینه ژئو شیمیایی محلی حدود ۵ نمونه به دور از مناطق آلوده و از حاشیه شهر انتخاب شد.نمونه ها جهت آنالیز ۴٨ عنصری با دستگاهICP-AES به آزمایشگاه سازمان زمین شناسی ارسال شد.داده های آماری با استفاده از نرم افزارSPSS تهیه و شاخص های غنی شدگی فلز و فاکتور زمین- انباشت برای زمین های با کاربری های مختلف دسته بندی شد. نتایج نشان می دهدکه خاک شهر کرج با کاربری های مختلف(پارک ها،باغ ها،زمین بازی کودکان و زمین های کشاورزی نسبت به آرسنیک و گوگردآلوده هستند و در این میان آلودگی مناطق بازی کودکان(محل سرسره ها)بیشتر است همچنین غنی شدگی کمی نسبت به سرب و روی وجود دارد که این غنی شدگی در زمین بازی کودکانبیشتر از جاهای دیگر است.عناصر دیگر از قبیل؛نیکل،کرم وکبالت و مس غنی شدگی چندانی ندارند. سعی شده ست در این مقاله با استفاده از شاخص های مختلف، توزیع فلزات سنگین در کاربری های مختلف خاک بررسی شود