سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صدیقه زیرجانیزاده – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی
سمیه سمیعی –
بهنام رحیمی –

چکیده:

منطقه مورد مطالعه با امتداد شمالغرب-جنوبشرق در شمال پهنه گسلی درونه، در زون ساخت اری ایران مرکزی و در شمال خاوری ایران واقع شده است. در این مطالعه توزیع فضایی تعداد ۶۸ اندیس کانیسازی آهن و مس در شرق کمربند خواف- درونه به منظور بررسی ارتباط ساختاری و عوامل کنترل کننده کانیسازی به روش فرای مورد آنالیز قرار گرفت. روند مشاهده شده در آنالیز فرای مربوط به اندیسهای آهن دارای امتداد شمالغرب جنوب شرق و اندیسهای مس دارای امتداد شمالغرب جنوب شرق و شرقی غربی میباشد . روند عمومی گسلها در این مناطق نیز بطور خاص مورد ارزیابی قرار گرفت که در رزدیاگرام مربوطه روند های شمال غرب جنوب شرق، شرقی- غر بی و شمالی- جنوبی کاملا مشهود است. مطالعات ارتباط بین ساختارها و کانیسازی را نشان داده است. این بررسیها ساختارهایی با روند تقریبی شمالغرب جنوب شرق را برای کنترل موقعیت اندیسهای آهن و امتداد شمالغرب جنوب شرق و شرقی غربی را برای اندیسهای مس پیشنهاد میکند