سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نیاز انصاری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه هرمزگان
اسماعیل حس نزاده – دانشیار،دانشگاه اصفهان
علی رضاییلطیفی – استادیار،دانشگاه هرمزگان

چکیده:

توزیع فضایی دما، توصیف دقیق و صریح دما در لایه های مختلف اقیانوس با توجه به تغییرات فصلی می باشد. خلیج فارس به عنوان یکراه آبی مرتبط با اقیانوس هند و در نتیجه ارتباط با آبهای آزاد جهان از نظر اقتصادی، تجاری ونظامی از اهمیت ویژه ای بر خوردار است. همچنین وجود منابع غنی معدنی وغذایی در آبهای آن و در کشورهای حاشیه خلیج و به خصوص وجود نفت در دهه های اخیر به این منطقه اهمیت بسیار بخشیده است. توزیع دما نقش مهمی در اقیانوس شناسی فیزیکی، شیمی دریا و زیست دریا دارد. در این مطالعه توزیع فضایی دما در سطح و کفخلیج فارسدر فص لهای زمستان، بهار، تابستان و پاییز با استفاده از مدل عددی هیدرودینامیکی سهبعدی کوهرنس مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد.که در آن معادله پیوستگی ،معادلات ناویر استوکسدر سه بعد و معادلات انتقال شوری و دما به روش جداسازی به هنگام می شوند. در مدل از مختصات دکارتی برای راستای افقی و از مختصات سیگما با ۱۰ لایه برای راستای قائم استفاده شده است. شرایط مرزی اعمال شده شامل تغییراتدما، شوری و اعمال مولفه های جزر و مدی K1 ,O1 ,S2 ,M2 برای مرز باز دریا در مدل به کار گرفته شده است. با بهدست آوردن توزیع فضایی دما در فصلهای مختلف و لایه های متفاوت آب میتوان در مورد انتقال و پخشآلودگیها و همچنین سرعت صوت نیز تصمیم گرفت. چون مدل به کار برده شده، مدل کوهرنس، مدلی است که با مدول آلودگی و بیولوژیکی نیز جفت شده و قابلیت حل معادلات انتشار و پخش آلودگی را نیز دارد. پساز اجرای مدل نتایجی عاقلانه و مشابه با دادههای مشاهده شده به دست می آید.