سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن جامی – دانشجوی دکتری، زمین شناسی، گرایش تکتونیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ع
محمدمهدی خطیب – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، ایران
مجتبی مهرپویان – کارشناس ارشد زمین شناسی، گرایش تکتونیک، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ا
علی اصغر مریدی فریمانی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران

چکیده:

در این مطالعه توزیع فراوانی زمین لرزههای ثبت شده توسط شبکه لرزه نگاری محلی مشهد بررسی شده است، محدوده مورد مطالعه دارای مختصات ۳۳ تا ۳۷ عرض شمالی و ۵۶ تا ۶۲ طول شرقی است که به روش تحلیل فرکتالی مورد بررسی قرار گرفت. بعد فرکتالی کل محدودهیمورد مطالعه برابر با ۱/۹میباشد که بیانگر پراکندگی زمین لرزهها درکل محدوده و ازطرف دیگر نشان دهنده لرزهخیزی بالای گستره میباشد. بعد فرکتالی برای شهرهای تربت جام ۱/۲مشهد۱/۲۷ وسبزوار۱/۵۷ است. این پژوهش بیانگر این موضوع است که محدوده شهر سبزوار از لحاظ لرزهخیزی فعالتر از محدوده شهرهای دیگر استان خراسان رضوی میباشد