سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شیدا خسروی – دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته جنگلداری دانشگاه تهران
منوچهر نمیرانیان – استاد گروه جنگلداری دانشگاه تهران
هدایت غضنفری – استادیار گروه جنگلداری دانشگاه کردستان

چکیده:

به منظور بررسی چگونگی توزیع فراوانی قطر برابر سینه درختان بلوط در جنگل های تحت مدیریت عرفی آرمرده در زاگرس شمالی، پس از انتخاب یک توده مناسب با آماربرداری صد در صد، قطر برابر سینه درختان تعیین گردید. سپس با استفاده از آزمون کلموگرف – اسمیرنوف، ۳ توزیع نرمال، لگ نرمال و نمایی برای برازش داده های قطر مقایسه شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که پراکنش فراوانی درختان در طبقات قطری از توزیع لگ نرمال که توزیعی چوله به راست است، تبعیت می کند. با توجه به اینکه جنگل های منطقه مورد مطالعه به دلیل استفاده های عرفی جنگل نشینان و چرای دام با مشکل تجدیدحیات روبرو بوده و الگوی پراکنش قطری همسال است، لزوم برنامه ریزی های دقیق، تجدیدنظر در عرصه مدیریت و لحاظ کردن مدیریت مشارکتی قبل از نابودی کامل جنگل های زاگرس شمالی به شدت احساس می شود.