سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم مرادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین افضلی مهر – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
منوچهر حیدرپور – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
امین غریب زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

بهینه سازی رودخانه نیاز به یک فهم دقیق از الگوی جریان از نقطه نظر مورفودینامیک دارد. با توجه به اینکه اطلاعاتی در زمینه جریان غیریکنواخت کندشونده و از جمله نسبت ظرافت کوچک در کانالهای باز وجود ندارد، مطالعه و ارائه مفاهیم هیدرودینامیکی در رابطه با ساماندهی رودخانه ها ضروری به نظر میرسد. در این تحقیق توزیع سرعت و کاربرد قانون لگاریتمی تحت جریان غیریکنواخت کندشونده در بستر شنی، برای نسبت ظرافت کمتر از ۵/۱ مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج نشان داد که توزیع سرعت تحت جریان کندشونده، برای بستر شنی، در ناحیه داخلی لایه مرزی از قانون لگاریتمی تبعیت میکند. از آنجایی که در تحقیق حاضر کانال کم عرض است، بنابراین جریان سه بعدی بوده و حداکثر سرعت زیر سطح آب رخ میدهد.