سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن نصرآبادی – دانشجوی دکتری سازه های آبی
صالح ریاحی – دانشجویان کارشناسی ارشد سازه های آبی
نوشین اصلاحی –

چکیده:

دراین تحقیق توزیع سرعت درجریانهای حاوی رسوبات معلق بررسی شده است معادلاتی مانند توزیع لگاریتمی توزیع لگاریتمی اصلاح شده توزیع ویک wake توزیع لگاریتمی اصلاح شده ویک توزیع لگاریتمی – ویک اصلاح شده و توزیع سهموی بررسی شدندبه منظور صحت سنجی هریک از معادلات ازمعتبرترین داده های ازمایشگاهی استفاده شدهاست نتایج نشان دادکه توزیع لگاریتمی تنها قادر به براورد دقیق سرعت درناحیه داخلی است همچنین با مقایسه توزیع های معرفی شده درداده های آزمایشگاهی و براساس شاخصهای اماری مشخص شد که توزیع ویک مقادیر سرعت رادرهردو ناحیه داخلی و خارجی با دقت قابل قبولی براورد می کند و استفاده ازاین معادله درمحاسبه دبی بار معلق توصیه می شود از سوی دیگر توزیع سهموی کم دقت ترین معادله بوده و استفاده از آن خطای زیادی درمحاسبات ایجاد خواهد کرد.