سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صغری لاچینی – دانشکد فنی مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران
احمد غلامی – دانشکد هی مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد میرزایی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محسن محمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:

کابلهای قدرت به عنوان یکی از اجزاء مهم شبکه های قدرت، نقش اساسی را در انتقال توان الکتریکی بین ن واحی مختلف بر عهده دارند . خطوط کابلی بر خلاف خطوط هوایی، نسبت به شرایط آب و هوایی و محیطی، حساسیت کمتری داشته و بنابراین قابلیت اطمینان آنها نسبت به خطوط هوایی بیشتر خواهد بود. در یک کابل قدرت، استقامت عایقی مواد بکاررفته نقش اساسی را در عملکرد و کارآیی بلند مدت کابلها ایفا میکنند. هدف از این مقاله، تعیین عوامل مختلف بر توزیع حرراتی درون کابل میباشد. همچنین توزیع میدان الکتریکی درون عایق کابل ۶۶ کیلوولت با حضور حفره و اثر دما بر تغییرات میدان الکتریکی درون حفره مورد بررسی قرارگرفته است. در این مقاله تو زیع حرار تی و توزیع میدان الکتریکی درون کابل قدرت ۶۶ کیلوولتی با استفاده از نرم – افزارهایMaxwell و Ansysمحاسبه شده است. همچنین ازآنجایی که توزیع حرارتی درون کابل به عوامل مختلفی نظیرجریان عبوری از هادی، فرکانس و دمای محیط بستگی دارد،لذا با لحاظ نمودن این پارامترها، شبیهسازی به روش اجزاءمحدود انجام و نتایج مورد آنالیز قرار گرفته است . همچنین اثر دمای محیط بر تغییرات میدان الکتریکی درون حفره های حاوی آب و هوای موجود در سیستم عایقی بررسی شده است.