سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا فیوض – ، استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه خلیج فارس بوشهر
سلیمان قوهستانی – ، مربی گروه مهندسی عمران، مجتمع آموزش عالی فسا
نعیم کوه پیما – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:

به منظور طراحی ورق کف ستون روشهای متعددی وجود دارد. در کلیه ی روشهای موجود ابتدا باید شدت تنش توزیع شده در زیر ک فستون تعیین و سپس با استفاده از روشهای تحلیل سازه به طراحی کف ستون اقدام کرد. در روشهای سنتی و کلاسیک طراحی با فرض صلب بودن ورق کف ستون، توزیع تنش زیر آن یکنواخت در نظر گرفته می شود که دور از واقعیت است. دستیابی به توزیع واقعی تنش زیر کف ستون کاری بس دشوار است؛ در این مقاله با استفاده از یک سری فرضهای ساده شونده، کف ستون به یک ورق پایدار تشبیه شده و توزیع تنش زیر ک فستون به روش تئوریورقها و آنالیز اجزاء محدود محاسبه شده است؛ سپس با بهره گیری از نتایج تحقیقات گذشته، به منظور طراحی ورق ک فستون یک شکل توزیع تنش برای کف ستونهای در معرض بار محوری پیشنهاد شده که بر اساس آن ضخامت کف ستون قابل محاسبه است