سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بنیامین فرهنگ – دانشگاه تهران
مسعود حاجی علیلوی بناب – دانشگاه تبریز

چکیده:

خطوط انتقال نفت و گاز که بر روی خاک بستر دریا قرار می گیرند حرکات پیچیده افقی و قائم دارند این حرکات می توانند منجر به گسیختگی لوله و یا خاک که درنهایت به گسیختگی لوله می انجامد، شوند. به منظور بررسی اندرکنش لوله و خاک در نقطه تماس لوله با خاک بستر آزمایشات جامعی در دانشگاه کمبریج انجام گردید درقسمتی ازاین کار تحقیقاتی تعداد پنج عدد مبدل فشار آب منفذی به منظور اندازه گیری فشار آب حفره ای ایجاد شده ناشی از حرکات قائم لوله برروی بستر برروی بدنه لوله نصب گردید. این مقادیر می توانند الگویی مناسب از توزیع تنش را در زیر لوله ارایه دهند همچنین براساس این آزمایشات مدل عددی مناسبی بااستفاده از برنامه FLAC2D به منظور بررسی توزیع تنش و فشار آب حفره ای ایجاد شده در زیر لوله براثر حرکات قائم آن ارایه شده است. برای تعیین صحت مدل عددی ارایه شده مقادیر بدست آمده از آن با مقادیر بدست آمده از مدل فیزیکی مقایسه گردیدند و ملاحظه گردید که تطابق خوبی بین نتایج آزمایشگاهی و مدل عددی ارایه شده وجود دارد.