سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین یعقوبی خیبری – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد
سعید حدیدی مود – استادیار گروه مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

فرآیند اتوفرتاژ ۱ با ایجاد تنشهای پسماند نقش مهمی در بالا بردن ظرفیت مخازن و لولههای تحت فشار ایفا میکند. موضوع اصلی در طراحی و کنترل این فرآیند، بدست آوردن توزیع تنش و کرنش درجدارهها و همچنین تعیین پارامترهای بهینه در طراحی میباشد. معادلات مربوط به توزیع تنش در حالتهای مختلف تنش صفحهای و کرنشصفحهای و بهازای رفتارهای مختلف ماده در ناحیه پلاستیکو همچنین حالتهای بهینه فرآیند، تعیین شده است. برای بررسی صحت این روابط، شبیه سازی حالتهای مختلف رفتار ماده در ناحیه پلاستیک و همچنین شرایط مرزی تنش صفحهای و کرنشصفحهای به روش المان محدود و در نرمافزار آباکوس ۲ انجام شده و توزیع تنش بدست آمده در مراحل مختلف فرآیند اتوفرتاژ و همچنین پارامترهای بهینه فرآیند، با روابط تئوری بدست آمده از حل معادلات، مقایسه شده است که صحت این روابط را مورد تأیید قرار میدهد.