سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهرداد گردینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ار

چکیده:

ارزیابی و تضمین ایمنی سازههای شبکه دولایه فضاکار بدون در نظر گرفتن اثر پارامترهای تصادفی غیرممکن است. در واقع وجود ناکاملیهای اولیه در ساخت و یا مونتاژ شبکههای دولایه با دارا بودن صدها و یا هزاران عضو اجتنابناپذیر میباشد. بسیاری از اینناکاملیها از قبیل وجود انحنای اولیه در اعضا، خروج از مرکزیت در اعمال بار محوری، تغییرات موضعی در خواص مصالح و یا ناهمگن بودن آن، و یا وجود تنشهای پسماند در اعضا، که دارای طبیعت ذاتی تصادفی میباشند، ظرفیت باربری اعضا را کاهش می- دهند. در نتیجه در ارزیابی رفتار خرابی واقعی سازه ضروری است توزیع تصادفی ناکاملیهای مذکور منظور گردد. لذا در این مقاله تأثیر احتمالاتی ناکاملیها در قابلیت اعتماد سازه های شبکه دولایه فضاکار با بهکارگیری آنالیز شبیهسازی مونتکارلو در قالب نرمافزار OpenSees مطالعه گردیده است. نتایج حاصله حاکی از حساسیت رفتار خرابی شبکههای دولایه فضاکار به توزیع تصادفی ناکاملیهای اولیه میباشد.