سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

موسی محمودی صاحبی – استادیار دانشکده عمران ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
محمدامین فقه مینه – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران زلزله

چکیده:

مبنای طراحی سازه هایی که براساس آیین نامه های لرزه ای طراحی میشوند مقاومت یا نیرو (برش پایه) می باشد.توزیع نیروی جانبی برای لحاظ کردن اثر زلزله در این آیین نامه ها تقریبا بر اساس مد اول سازه در حالت خطی در نظر گرفته می شود. حال آنکه در زلزله های قوی اکثرسازه ها وارد ناحیه غیرخطی شده و دچار تغییرات زیادی در مد های ارتعاشی می شوند. در این تحقیق، با بررسی توزیع ارتفاعی بارگذاری زلزله در سازه های کوتاه مرتبه با در نظر گرفتن رفتار غیرخطی اعضا ، ابتدا تعدادی قاب سه و پنج طبقه ( منطبق بر سازه های فولادی متداول شهری) انتخاب شد. قابهای فوق مطابق با مبحث دهم و با استفاده از روش استاتیکی معادل (بر اساس ویرایش سوم استاندارد ۲۸۰۰ ایران) در خاک تیپ ۲ با استفاده از نرم افزار SAP طراحی شدند. تعداد هفت رکورد زمین لرزه از زلزله های ثبت شده استخراج گردید و پس از مقیاس کردن در تحلیل مورد استفاده قرار گرفتند. سپس قابها توسط نرمافزارهای SAP و ABAQUS به روش تحلیل دینامیکی غیرخطی مورد تحلیل قرار گرفتند و چگونگی توزیع نیروی برشی بین طبقات مختلف استخراج گردید..در ادامه با میانگینگیری از نتایج بدست آمده یک الگوی مناسب برای توزیع ارتفاعی نیروی زلزله بدست آمده است. در نهایت الگوی بدست آمده به صورت یک فرمول کاربردی با در نظرگرفتن عوامل موثر در توزیع ارتفاعی بارگذاری زلزله ساده سازی شده است که این فرمول تطابقی بسیار مناسب با نتایج تحلیل دینامیکی غیرخطی را نشان می دهد.