سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میر علی حمیم اسکویی –
یوسف شرقی –
جمشید جعفری تبریزی –

چکیده:

یکی از الزامات اساسی در طراحی هر برداشت لرزه نگاری سه بعدی، محاسبه درست آزیموتها، دستیابی به توزیع یکنواخت و مدیریت آن در حین عملیات است. این کار با توجه به مسائل فنی، مالی و شرایط منطقه مورد مطالعه انجام می پذیرد. در این نوشته مراحل انجام کار در طراحی برداشت لرزه نگاری سه بعدی میادین نفتی آغاجاری، مارون و کوپال تشریح گردیده است. بدین منظور از روابط ریاضی مستدل و برنامه نویسی، آنالیزهای هندسی نرم افزار استفاده شده و سپس نتایج به دست آمده با هم تلفیق گردیده اند. با نسبت ظاهری ۰/۳۱ پروژه در زمره پروژه های با آزیموت بسته قرار گرفت. پس از انجام برداشت، نتایج به دست امده از این مطالعه با ضریب اطمینان بالایی مورد تایید قرار گرفتند.